ข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม The Stock Master @University

ข้อ 1. ความตกลงและยินยอม

ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการ The Stock Master @University นี้ทุกประการ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปิดเผยหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังต่อไปนี้ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อสาธารณะได้

โดยผู้เข้าร่วมโครงการตกลงที่จะไม่เรียกร้องหรือฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น

• ชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร

• อาชีพของผู้สมัคร

• รูปถ่ายของผู้สมัคร

• วิดิโอคลิปที่มีภาพหรือข้อมูลของผู้สมัครที่เกี่ยวกับโครงการ The Stock Master @University by Bualuang Securities

• ข้อมูลการวางแผนการลงทุนสำหรับโครงการ The Stock Master @University by Bualuang Securities

• รายละเอียดการซื้อขายหลักทรัพย์ในโครงการ The Stock Master @University by Bualuang Securities


ข้อ 2. การสมัครเข้าร่วมโครงการและการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านทาง www.smuniversity.net

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ จะต้องแจ้งความประสงค์และส่งมาที่อีเมล์ customerservice@bualuang.co.th


ข้อ 3. การเข้าร่วมโครงการ

• ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Email เท่านั้น

• ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้ารับการอบรมตามวันและระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

• ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการผ่านทาง www.smuniversity.net


ข้อ 4. ลิขสิทธิ์

บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในชื่อ "The Stock Master" และ “The Stock Master @University” แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งเนื้อหาและส่วนประกอบใดๆ ในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์ www.smuniversirty.net (“เว็บไซต์บริษัท”) และข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการแข่งขันนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ทำการดัดแปลง จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบเผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยวิธีอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากหลักทรัพย์บัวหลวง


ข้อ 5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์บริษัทหรือข้อมูลการเข้าร่วมโครงการนี้อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม บริษัทมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่าบริษัทให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น

ภายใต้การเข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทได้จัดทำ Link ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น


ข้อ 6. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าร่วมโครงการ เข้าใช้ หรือเข้าถึงเว็บไซต์บริษัท หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัท นอกจากนั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ ของคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ไวรัส หรือข้อขัดข้องใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับโครงการ ถึงแม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนของบริษัทจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว


ข้อ 7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย


บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กฎ กติกา วิธีการตัดสิน และรางวัลของกิจกรรม The Stock Master @University หรือรายละเอียดอื่นใด ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินโดยกรรมการที่บริษัทเห็นชอบถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่อาจฟ้องร้อง หรือเรียกร้องใดๆ ได้