ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด พร้อมร่วมสร้างเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้กับนักศึกษา เพื่อต่อยอดสู่การบริหารการเงิน และ Financial Literacy และสร้างทรัพยากรนักลงทุนที่มีคุณภาพ และนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจตลาดทุน มาผนึกความเข้มแข็ง ระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าโครงการจะได้ความรู้และโอกาสเรียนรู้ด้านการลงทุน จำนวน 4 ครั้ง และทดลองซื้อขายจำลองผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับโครงการ “The Stock Master University” ดังนี้

Class 1 ปฐมนิเทศ ทำความเข้าใจรายละเอียดโครงการ และพื้นฐานการลงทุนในหุ้น โดย หลักทรัพย์บัวหลวง

Class 2 Online Investor รู้จักนวัตกรรมและวิธีการวิเคราะห์หุ้นในยุคออนไลน์ โดย หลักทรัพย์บัวหลวง

Class 3 Investment Workshop “รู้จักกองทุนรวมแล้วจริงหรือ?”

โดย กองทุนบัวหลวง

Class 4 การบริหารการเงินส่วนบุคคล และ สายอาชีพด้านการเงินการธนาคาร โดยธนาคารกรุงเทพ

สรุปโครงการโดยทีมคณะทำงาน & พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร ปิดโครงการ ..

อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

 • สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 11 ตุลาคม 2562 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 18 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่

  • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ

Email : danait@g.swu.ac.th

Tel: 02-169-1004


 • สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กันยายน 2562 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 7 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่

  • คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Investment Space by Bualuang Securities ชั้น 1 อ.ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

Email : tu@bualuang.co.th

Tel: 02-618-1940


 • สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 กันยายน 2562 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 7 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่

  • FaceBook : TBS Stock Master Thammasat University
  • Instagram : Thestockmaster.tbs
  • Investment Space by Bualuang Securities ชั้น 1 อ.ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

Email : tu@bualuang.co.th

Tel: 02-618-1940

 • สมัครด่วน 24 ก.ค. ถึง 5 ส.ค. 2562 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 9 ก.ย.- 30 ก.ย. 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่ อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 5 ห้อง BA4508

Email : rmutt.smu@gmail.com

Tel : 097-1322802

 • สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 20 ก.พ. 2562 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 7 มี.ค. – 28 มี.ค. 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยบูรพา

Email : SmuFinBuu@gmail.com

Tel : 085 – 093 – 9276

 • สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 8 มี.ค. – 29 มี.ค. 2562

สอบถามข้อมูลได้ที่ สาขาวิชาสารสนเทศการลงทุนมหาวิทยาลัยรังสิต

Email : rsuteam.smu@gmail.com

Tel : 096 – 607 – 1146

 • สมัครด่วน 19 ก.ย. – 10 ต.ค. 2561 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 14 ต.ค. – 20 พ.ย. 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

Email ciba@dpu.ac.th

Tel: 02-954-7300

 • สมัครด่วน 21 พ.ค. – 15 มิ.ย. 2561 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 21 มิ.ย.– 21 ส.ค. 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติและ

Investment Space by Bualuang Securities ชั้น 1 อ.ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

Email : tu@bualuang.co.th

Tel: 02-618-1940

 • สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 24 มี.ค. 2561 (สำหรับนักศึกษาเท่านั้น)
 • ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 26 มี.ค. - 21 พ.ค. 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ

Investment Space by Bualuang Securities ชั้น 1 อ.ศูนย์การเรียนรู้ฯ มธ.ศูนย์รังสิต

Email : tu@bualuang.co.th

Tel: 02-618-1940